යක්ෂයාගේ ආත්මය – අරවින්දගෙන්

තමාගේ සියලුම කතා SLCOMICS හි පලකිරීමට උපරිම කැමැත්ත සහ සහයෝගය ලබාදුන් අරවින්දටත් මෙම කතාව SL-COMICS  වෙත එවන නිශාන්ත කෝදාගොඩටත් අපගේ ස්තූතිය

palagiya yakshayage aatmaya-aravinda-siwurasa-1997

palagiya yakshayage aatmaya-aravinda-siwurasa-1997

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s