බිම්මල්යාය – අනුර ශ්‍රීනාත් නිර්මාණයක්

නිශාන්ත කෝදාගොඩගේ චිත්‍රකතා එකතුවෙනි

bimmal yaaya-anura srinath-suhada-1986

bimmal yaaya-anura srinath-suhada-1986

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s