දෙයියො දනී 02

දෙයියො දනී ඊයේ පලවුන 1 වැනි කොටස අතපසුවීමකින් විශාල කරල බලන්න පුලුවන් විදියට පලවෙලා තිබුනෙ නැහැ. එය දැන් නිවැරදි කර ඇති බැවින් කැමති අයට නැවත් බලන්න පුලුවන්

deyyo dani-sarathchandra undugoda-sada wasana-1990

deyyo dani-sarathchandra undugoda-sada wasana-1990

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s