නිකං සල්ලි 15

නිකං සල්ලි ඊයේ වැරදීමකින් 16 වන කොටස පලවුනා. අද 15 මෙසේ පල කරන අතර රස වින්දනයට සිතුවූ බාධාව පිලිබද අපේ කනගාටුව

nikan salli-susil priyantha-hithawatha-1989

nikan salli-susil priyantha-hithawatha-1989

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s