ඔබ මාගේ නෙත් දෙක වාගෙයි 110 – 113

ස්කාගස් 161 – 164

ඔබ මාගේ නෙත් දෙක වාගෙයි 106 – 109

RED HEART 78 – 81